นายนเรศ วงศาโรจน์

ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

แสดงผลเป็นปฎิทิน
พิธีเปิดงานเทศกาลข้าวใหม่ วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ โครงการศูนย์ฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
06/12/2560
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560
13/11/2560
นายศักดิ์ชัย แตงฮ้อ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชุรีมอบนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ราชการแก่ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี
08/09/2559
ประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2559
17/08/2559
การประชุมเสริมสร้างความรู้การกระจายอำนาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอำนาจภาคประชาชน
15/01/2559
อบรมบุคลากรเตรียมความพร้อมในการจัดหาพัสดุเพื่อเร่งรัดการก่อหนี้ผูกพันและเบิกจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
15/10/2557
เสวนาสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น จังหวัดราชบุรี ณ อาคารราชบุรีเกมส์ จ.ราชบุรี
28/07/2557
บรรยากาศ คอนเสิร์ตวันวานยังหวานอยู่ วงพิ้งค์แพนเตอร์
22/02/2556