นายนเรศ วงศาโรจน์

ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
21 ก.พ. 2561 รบ0023.3/ว 4727 ขอรับการสนับสนุนข้อมูลจัดทำสรุปการปฏิบัติงาน ศมบ. วงรอบ 6 เดือน ประเภท1
21 ก.พ. 2561 รบ0023.3/ว 4683 การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภท1
21 ก.พ. 2561 รบ0023.3/ว 4683 การตรวจสอบรายชื่อนักเรียน และการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ประเภท1
21 ก.พ. 2561 รบ0023.3/ว 4506 การติดตามการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ประเภท1
20 ก.พ. 2561 รบ0023.3/ว 4601 การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภท1
20 ก.พ. 2561 รบ0023.3/ว 4519 แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ประเภท1
20 ก.พ. 2561 รบ0023.5/ว 202 แจ้งประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ประเภท1
20 ก.พ. 2561 รบ0023.5/ว 200 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ประเภท1
20 ก.พ. 2561 รบ0023.5/ว 4544 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12 /2560 ประเภท1
19 ก.พ. 2561 รบ0023.5/ว 199 แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับผู้ปฏิบัตืงานด้านการพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 21 -35 (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1