นายนเรศ วงศาโรจน์

ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

จำนวนผู้เข้าชม
ร่วมแสดง
ความคิดเห็น

งบทดลอง สถจ.ราขบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน ธันวาคม
08/01/2561
งบทดลอง สถจ.ราขบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เดือน พฤศจิกายน
12/12/2560
งบทดลอง สถจ.ราชบุรี ประจำปี 2560
07/11/2560
งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2560 ประจำปี 2561
07/11/2560
ประกาศเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (ปรกาศให้พื้นที่ตลาดนัด ม.2 เป็นพื้นที่ที่ใช้แสดงความสามารถตาม พรบ.ควบคุมขอทาน พ.ศ. 2559)
10/10/2560
งบทดลอง สถจ.ราชบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เดือน กันยายน และ รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2560
06/10/2560
ประกาศเทศบาลตำบลหนองโพ (เรื่อง กำหนดพื้นที่แสดงความสามารถของผู้ประสงค์แสดงความสามารถ ตามมาตร 13 วรรคสามแห่งพระราชบัญควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
26/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจในร่างกฏกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่ายกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการส่งปฏิกูลและมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2560
มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด้านการบริหารงาน (การจัดตั้ง/ย้าย/รวม/ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
19/09/2560
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
07/09/2560