วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
24 ม.ค. 2565 รบ 0023/ว103 แจ้งการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในการรับส่งหนังสือของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี ประเภท1
24 ม.ค. 2565 รบ 0023.1/ว100 โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ ประเภท1
24 ม.ค. 2565 รบ 0023.1/ว 74 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประเภท1
21 ม.ค. 2565 รบ 0023.3/ว2013 รายงานสรุปการดำเนินโครงการการบูรณาการเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่การปฏิบัติระดับท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุนการดำเนินการของวาระ 2030 ในเอเชียและแปซิฟิก (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2565 รบ 0023.3/ว2016 ขอความร่วมมือประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2565 รบ 0023.3/ว2012 โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2565 รบ 0023.3/ว2011 การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย - ญี่ปุ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2565 รบ 0023.1/ว2010 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
21 ม.ค. 2565 รบ 0023.3/ว1928 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ (ประกาศมาแล้ว 3 วัน) ประเภท1
20 ม.ค. 2565 รบ 0023.3/ว93 ขอความอนุเคราะห์นำส่งโปสเตอร์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ทม.ติดต่อรับโปสเตอร์ได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมฯ) (ประกาศมาแล้ว 4 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest