วันที่ เลขที่ เรื่อง ประเภท
5 ก.ค. 2565 รบ 0023.2/ว16371 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดราชบุรี ประเภท1
5 ก.ค. 2565 รบ 0023.3/ว16357 (ร่าง) แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาขีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับ (พ.ศ. 2564 - 2580) และแผนปฏิบัติ (Action Plan) ภายใต้แผนฯ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2564 - 2565) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ประเภท1
5 ก.ค. 2565 รบ 0023.3/ว16347 ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียน และการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประเภท1
5 ก.ค. 2565 รบ 0023.3/ว847 ขอความอนุเคราะห์แจ้งคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 ประเภท1
4 ก.ค. 2565 รบ 0023.1/ว828 ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี และรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ประจำปี 2565 ของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2565 รบ 0023.1/ว16144 การรายงานการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ (E – Report) “ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสาตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน” กรมการปกครอง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2565 รบ 0023.3/ว16282 ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2565 รบ 0023.3/ว840 ข้อเสนอการปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัว (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2565 รบ 0023.5/ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ 10 อำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1
4 ก.ค. 2565 รบ 0023.5/ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ รวม 10 อำเภอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ประกาศมาแล้ว 1 วัน) ประเภท1

Share on Line
Share on Pinterest