ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการ สอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากตำแหน่งประเภททั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ

Share on Line
Share on Pinterest