วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) อบต.เขาชะงุ่ม และ ทต.หนองโพ

วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) อบต.เขาชะงุ่ม และ ทต.หนองโพ

วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) ณ อาคารฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

อบต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม และศูนย์พักคอยอาคารโรงเรียน

พระปริยัติปฏิบัติธรรมวัดหนองโพ ทต.หนองโพ อ.โพธาราม

Share on Line
Share on Pinterest