วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) อบต.ดอนใหญ่ อบต.ดอนคา และอบต.บ้านบึง

 วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) อบต.ดอนใหญ่ อบต.ดอนคา และอบต.บ้านบึง

วันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2564 นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พักคอย (Community Isolation : CI) จำนวน 4 จุด ณ ศูนย์พักคอยศาลาการเปรียญวัดตาลเตี้ย อบต.ดอนใหญ่

ศูนย์พักคอยศาลาอเนกประสงค์ อบต.ดอนคา ศูนย์พักคอยอาคารอเนกประสงค์

หมู่ 6 อบต.หัวโพ อ.บางแพ และ ศูนย์พักคอย CI ต.บ้านบึง ศพด.บ้านโป่งกระทิงบน หมู่ 1 อบต.บ้านบึง อ.บ้านคา

Share on Line
Share on Pinterest