การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลเมือง และผู้แทนผู้บริหารเทศบาลตำบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ

Share on Line
Share on Pinterest