ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร แนวทางการเขียนหนังสือราชการภายในและภายนอกและการเขียนรายนงานการประชุมตามระเบียบงานสารบรรณในปัจจุบัน

Share on Line
Share on Pinterest