ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวทางการใช้จ่ายเงินเพื่อรองรับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566

Share on Line
Share on Pinterest