จังหวัดราชบุรีได้ kick off ขับเคลื่อน “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี 2565โครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 3 พื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เป็นโครงการร่วมอำเภอบ้านโป่ง และ บริษัท SCGP ร่วมกันขับเคลื่อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดราชบุรีได้ kick off ขับเคลื่อน “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี 2565โครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 3 พื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เป็นโครงการร่วมอำเภอบ้านโป่ง และ บริษัท SCGP ร่วมกันขับเคลื่อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

เมื่อวันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.จังหวัดราชบุรีได้ kick off ขับเคลื่อน “จังหวัดสะอาด”  ประจำปี 2565โครงการประกวดชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ Season 3 พื้นที่อำเภอบ้านโป่ง เป็นโครงการร่วมอำเภอบ้านโป่ง และ บริษัท SCGP ร่วมกันขับเคลื่อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  สอดคล้องกับการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวงมหาดไทย  ซึ่งได้แจ้งให้ดำเนินการตั้งแต่จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมู่บ้านและชุมชน  พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะมูลฝอยในพื้นที่โดยใช้หลักการ 3 ช: ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่  หรือ 3Rs: Reduce Reuse Recycle ภายใต้กรอบการดำเนินงาน จำนวน 3 ระยะ ได้แก่ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
และการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยนายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการร่วมกับ นายอำเภอบ้านโป่ง

Share on Line
Share on Pinterest