โคกหนองนา เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฏีใหม่ (ไร่สุขพ่วง)

โคกหนองนา เศรษฐกิจพอเพียงทฤษฏีใหม่ (ไร่สุขพ่วง)

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเพิ่มทักษะ และการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบ “โคก หนอง นา และการสร้างและพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง” วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามหลักทฤษฎีใหม่ (New Theory Technology and Innovation Transfer Center) ตำาบลจอมบึง อำาเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

Share on Line
Share on Pinterest