วิสัยทัศน์

      " ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "

พันธกิจ

     1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

     2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

     4. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเมืองการปกครองและความมั่นคง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาลและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาจังหวัดและความต้องการของชุมชน

     5. พัฒนาระบบการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรม นำความรู้

     6. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันฑ์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

Share on Line
Share on Pinterest