สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ

  1. รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไปของสำนักงาน ประกอบด้วยงานธุรการ งานสารบรรณ งานการประชุม การประชาสัมพันธ์ เรื่องการข่าว การสาธารณกุศล งานรับเสด็จ ตลอดจนงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2. การอำนวยการแก่นายอำเภอ ในกรณีการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอ
  3. การเป็นกรรมการ เลขานุการ โดยการแต่งตั้งของนายอำเภอและของส่วนราชการอื่นๆในระดับอำเภอและจังหวัด
  4. การประสานการตรวจราชการทุกรัดับ เช่น สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม เป็นต้น
  5. การทำหน้าที่ศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอ เช่น ข้อมูลพื้นฐานระดับอำเภอ จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนประชากร เป็นต้น
  6. การวางระบบควบคุมภายในของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
  7. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Share on Line
Share on Pinterest