การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้าง
คลิ๊ก
O2 ข้อมูลผู้บริหาร
คลิ๊ก
O3 อำนาจหน้าที่
คลิ๊ก
O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
คลิ๊ก
O5 ข้อมูลการติดต่อ
คลิ๊ก
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
คลิ๊ก
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
คลิ๊ก
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A
คลิ๊ก
คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง เมนูกระดานกระทู้ ถาม-ตอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน
2.แสดง Banner Menu กระดานกระทู้ ถาม-ตอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้ภาพนายกและปลัด
O9 Social Network
คลิ๊ก
คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง Facebook Fanpage ส่วนของเนื้อหา (Page Body) ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ
ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)
แผนการดำเนินงานประจำปี
O10 แผนการดำเนินงานประจำปี
คลิ๊ก
O11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
คลิ๊ก
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คลิ๊ก
การปฏิบัติงาน
O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คลิ๊ก
การให้บริการ
O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
คลิ๊ก
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
คลิ๊ก
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
คลิ๊ก
O17 E-Service
คลิ๊ก
คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดงแถบเมนู E-Service ที่หน้าแรก ในตำแหน่ง เมนูย่อย ในหัวข้อ บริการประชาชน
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ด้วยระบบสมาชิก
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คลิ๊ก
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
คลิ๊ก
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
คลิ๊ก
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
คลิ๊ก
022 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
คลิ๊ก
023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
คลิ๊ก
024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
คลิ๊ก
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิ๊ก
026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
คลิ๊ก
027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
คลิ๊ก
028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
คลิ๊ก
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิ๊ก
030 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คลิ๊ก
คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง เมนูร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นเมนูย่อยใน Menu Header บริการประชาชน
2.แสดง Banner Menu ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่วนของเนื้อหา (Page Body)
ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)
031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
คลิ๊ก
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
คลิ๊ก
คำอธิบาย: เชื่อมโยงช่องทางบนหน้าเว็บไซต์หลักหน่วยงาน
1.แสดง Banner Menu ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ส่วนของเนื้อหา (Page Body)
ใต้แบนเนอร์ลิงก์หนังสือ ราชการ ก่อนถึงส่วนท้ายของหน้า (Page Footer)
033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
คลิ๊ก
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คลิ๊ก
035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
คลิ๊ก
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
คลิ๊ก
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
คลิ๊ก
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
คลิ๊ก
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
คลิ๊ก
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
คลิ๊ก
041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
คลิ๊ก
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
คลิ๊ก
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
คลิ๊ก

Share on Line
Share on Pinterest