thumbs
นางสาวญานีนาถ เกิดขาว
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
thumbs
นางสาวปนัดดา แย้มสำรวล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายคณุตม์ ทองคำ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
default
นางเที่ยง รวมสิน
แม่บ้าน
default
นายณัฐพล เชียงทอง
พนักงานขับรถ

Share on Line
Share on Pinterest