thumbs
นายพลิษฐ์ เกิดขวัญ
ผอ.กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
default
นายประทีป มณีงาม
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นางลักขณา รักศิลป์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายกรกฎ ยะโก๊ะ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสาวกาญจนา คงศรีนวล
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ
thumbs
นางสิริมนต์ โกญจนาท
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน

Share on Line
Share on Pinterest