thumbs
น.ส.วัชรา นาคนิล
ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
thumbs
นางอุไร แกล้วทนงค์
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
default
นางสาวชีวัน ปัญญาธนรัฏ
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นางสาวนพวรรณ พูลสุมล
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวอรชร ประภาไพฑูรย์
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติงาน
thumbs
นางสาวกานต์ธิรา การะวงศ์
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
default
นายศักย์ศรณ์ คุ้มจิตร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
default
นายพัฒน์พงษ์ อาจอาคม
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

Share on Line
Share on Pinterest