default
นายสัญญา ถิรเขมกุล
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย ระเบียบ และเรื่องร้องทุกข์
thumbs
นางสาววิภา อินมาลา
นิติกรชำนาญการ
thumbs
จ.ส.อ. นุกกุน สีแพน
นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการ
thumbs
นายนรเศรษฐ์ เหม่งเวหา
นิติกรปฏิบัติการ
default
นางปราณี ค้าเจริญ
เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญงาน

Share on Line
Share on Pinterest