thumbs
นางสาวจาริยา เคล้าพิมาย
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-plan)
thumbs
นายพุทธรักษ์ ปะโสทะกัง
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-plan)
thumbs
นางสาวอาภาพร พวงเกษ
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-plan)
thumbs
นางสาวนุจรี วรฤทธิไกร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-plan)
thumbs
นางสาวนุชจรี แอะรัมย์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ( e-plan)

Share on Line
Share on Pinterest